Overeenkomst voor Overdracht van het Ontwerp

Deze Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp (“Overeenkomst”) zet de juridisch bindende voorwaarden uiteen tussen een Ontwerper en een Klant voor de verkoop van één of meer Verkochte Ontwerp(en) via de Projectdienst.

Door verzending van een factuur via de Projectdienst accepteert de Ontwerper deze Overeenkomst en hiermee verklaart en garandeert de Ontwerper dat hij/zij het recht, de bevoegdheid en hoedanigheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan. Door betaling van een factuur via de Projectdienst accepteert de Klant deze Overeenkomst en hiermee verklaart en garandeert de Klant dat hij het recht, de bevoegdheid en hoedanigheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan.

 1. Samenvatting. 99designs Pty Ltd (“99designs”) faciliteert een online platform, onder de "Gebruiksvoorwaarden", dat Klanten die ontwerpen willen kopen en Ontwerpers die deze ontwerpen willen verkopen met elkaar verbindt, bijvoorbeeld, via de Projectdienst. Deze Overeenkomst gaat in op de datum van de eerste factuurbetaling door de Klant via de Projectdienst zoals vastgesteld in de systemen van 99designs (“Aanvangsdatum”). Deze Overeenkomst is van toepassing op elk Verkocht Ontwerp dat na de Aanvangsdatum verkocht wordt via de Projectdiensten. 99designs is geen partij bij deze Overeenkomst. Woorden die beginnen met een hoofdletter die niet op een andere manier gedefinieerd worden in deze Overeenkomst hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden.

 2. Levering en betaling. De Ontwerper zal het Verkochte Ontwerp aan de Klant leveren conform de Gebruiksvoorwaarden. De Klant zal de betaling voor het Verkochte Ontwerp verrichten conform de Gebruiksvoorwaarden. De prijs voor het Verkochte Ontwerp is vastgelegd in de middels de Projectdienst betaalde factuur.

 3. Overdracht. Na goedkeuring door de Klant van het Verkochte Ontwerp zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden en ontvangst door de Ontwerper van de betaling van het Verkochte Ontwerp zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, draagt de Ontwerper hierbij onherroepelijk alle rechten, wereldwijd op het Verkochte Ontwerp over aan de Klant, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het recht het Verkochte Ontwerp te verveelvoudigen, afgeleide werken hiervan te maken, te verspreiden, publiekelijk op te voeren en publiekelijk te tonen, welke overdracht door de Klant hierbij wordt aanvaard. De Ontwerper mag het Verkochte Ontwerp niet gebruiken voor eigen doeleinden of het Verkochte Ontwerp aan iemand anders verkopen of in licentie geven. Bovenstaande overdracht blijft van kracht voor de gehele beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten op het Verkochte Ontwerp. Deze Overeenkomst geldt tevens als de akte van overdracht.

  De Ontwerper zal op eerste verzoek van de Klant alle medewerking verlenen die noodzakelijk is voor de overeengekomen overdracht.

  De Klant ontvangt van de Ontwerper de definitieve, regionaal onbeperkte rechten zoals hieronder beschreven, zoals vastgesteld binnen het kader van de Overeenkomst voor alle zakelijke, promotionele, beroepsmatige, commerciële activiteiten van de Klant, van het Verkochte Ontwerp zowel in fysieke, analoge en digitale vorm en is vrij dit te gebruiken. De gebruiksrechten omvatten onder meer de volgende verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten: de toestemming tot kopiëren, verspreiden, verhuren, uitlenen, archiveren, wijzigen, uitzenden, filmen of om een publiek medium het gebruik ervan toe te staan, en alle dataopslagapparaten, waarbij het niet uitmaakt of deze apparaten bedoeld zijn voor overdracht, verzending of opslag.

  Zonder de reikwijdte van bovenstaande overdracht te beperken draagt Ontwerper aan Klant alle volgende rechten over:

  • Verveelvoudingsrechten: De Klant mag het Verkochte Ontwerp vastleggen, scannen, verveelvoudigen, afdrukken, geheel of gedeeltelijk, zonder beperking van het aantal, met alle middelen en op alle media – inclusief papier (zoals kranten, tijdschriften, speciale afdrukken, en overige gedrukte verzamelingen), magnetische, optische, digitale, computer-, telemarketing-, elektronische dragers, film, videocassettes, digitale optische schijven (zoals CD-ROM, CD-Is, DVD-ROM) of andere bekende en onbekende, huidige en toekomstige media;

  • Bewerkingsrechten: De Klant mag het Verkochte Ontwerp aanpassen, rangschikken, scannen, bewerken, uitsnijden, veranderen en wijzigen, geheel of gedeeltelijk, en tekstuele, technische en specifieke details aanpassen.

  • Openbaarmakingsrechten: Het recht het Verkochte Ontwerp openbaar te maken, privé of publiekelijk, verspreiden, gratis of voor een beduidende tegenprestatie, aan alle soorten publiek, via huidige of toekomstige middelen of processen, inclusief telecommunicatiemiddelen, via de kabel en satelliet, alle aardse, optische, bekabelde communicatiemiddelen, via netwerken, alle informatie-, elektronische communicatie-, audiovisuele processen (inclusief digitale TV en/of interactieve kabel-TV), zoals heden bekend; Deze toestemming omvat tevens de mogelijkheid het Verkochte Ontwerp te verzamelen, zowel geheel als gedeeltelijk, hetzij digitaal of analoog, het op te slaan in een databank en het toegankelijk te maken voor zijn gebruikers, hetzij digitaal of analoog (met betrekking tot dataoverdracht), met of zonder gedeeltelijke opslag en gegevensinvoer. Deze toegang tot het Verkochte Ontwerp vindt op elke locatie, op elk tijdstip en met elk apparaat plaats en het moet mogelijk zijn om het Verkochte Ontwerp op te slaan en/of voor zijn/haar gebruik door te zenden, inclusief een interactief gebruik van het Verkochte Ontwerp; de Klant mag het Verkochte Ontwerp ook opslaan, kopiëren en toegankelijk maken voor derden, zowel geheel als gedeeltelijk, het toevoegen aan ander mediamateriaal in een gewenst opslagapparaat. Derden, inclusief de eindgebruiker, hebben toegang tot het Verkochte Ontwerp, voor wat betreft downloaden, doorzenden en printen.

 4. Vertegenwoordiging, garanties, vrijwaring. De Ontwerper verklaart en garandeert dat (a) hij/zij alle benodigde rechten heeft (inclusief eventueel vereiste licenties van derden) om bovengenoemde overdracht uit te voeren en (b) tenzij openbaar gemaakt door de Ontwerper bij het eerste verstrekken van het Verkochte Ontwerp aan de Projectdienst, staat de Ontwerper er voor in dat het Verkochte Ontwerp geen intellectuele eigendomsrechten bevat die in licentie gehouden worden door een derde of die inbreuk maken op rechten van derden. De Ontwerper zal de Klant verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims, rechtszaken, gedingen, kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en aanspraken op basis van een claim dat het Verkochte Ontwerp inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 5. 99designs. Elk van de partijen gaat ermee akkoord dat 99designs en haar derde aanbieders bedoelde derde begunstigers zijn van deze Overeenkomst. Elk van partijen ontslaat, en zal 99designs en haar derde aanbieders verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims, rechtszaken, gedingen, kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en aanspraken met betrekking tot de verwijtbare schending door één van de partijen van deze Overeenkomst.

 6. Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen een Ontwerper en een Klant met betrekking tot de verkoop van het toepasselijke Verkochte Ontwerp. Verzuim door een partij om een recht of bepaling uit deze Overeenkomst uit te oefenen of op te leggen werkt niet als verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De artikelkopjes in deze Overeenkomst hebben geen juridische of contractuele werking. Het woord inclusief betekent inclusief maar niet beperkt tot. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zo gewijzigd te zijn dat ze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan bij wet. De relatie van partijen met elkaar is dat van een onafhankelijke aannemer, en geen van partijen is een agent of partner van de ander. Deze Overeenkomst, en uw rechten en plichten hierin, mogen niet door een partij overgedragen, onderaanbesteed, gedelegeerd, of anderszins door u overgedragen te worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, en elke gepoogde overdracht, onderaanbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het bovenstaande is ongeldig. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn bindend voor begunstigden.