Overeenkomst voor Overdracht van het Ontwerp

Laatst herzien op: 1 september 2012

Let op dit is een template voor een basisovereenkomst. Afhankelijk van het project kunt u een specifieke rechtskeuze en forumkeuze toevoegen. De overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan afhankelijk zijn van dwingend recht, wat beoordeeld dient te worden op basis van de specifieke omstandigheden van het project. 99designs heeft deze kwesties niet afgedekt in deze template, waardoor het de eigen verantwoordelijkheid van partijen zal zijn.

Deze Overeenkomst van Overdracht van het Ontwerp (“Overeenkomst”) zet de juridisch bindende voorwaarden uiteen tussen een Ontwerper en een Klant voor de verkoop van een Verkocht Ontwerp via een Ontwerpwedstrijd of de Kant-en- klaar Ontwerpwinkel.

Door de verkoop van een Ontwerp via een Ontwerpwedstrijd of de Kant-en-klaar Ontwerpwinkel accepteert Ontwerper deze Overeenkomst en hiermee verklaart en garandeert Ontwerper dat hij het recht, de bevoegdheid en hoedanigheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan. Door de aankoop van een Ontwerp via een Ontwerpwedstrijd of de Kant-en-klaar Ontwerpwinkel accepteert Klant deze Overeenkomst en hiermee verklaart en garandeert Klant dat hij het recht, bevoegdheid en hoedanigheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan.

Samenvatting

99designs Pty Ltd (“99designs”) faciliteert een online platform, onder de "Gebruiksvoorwaarden", dat Klanten die ontwerpen willen kopen en Ontwerpers die deze ontwerpen willen verkopen met elkaar verbindt, bijvoorbeeld, via Ontwerpwedstrijden en de Kant-en-klaar Ontwerpwinkel. De "Gebruiksvoorwaarden" zijn hierop van toepassing. Deze Overeenkomst gaat in vanaf de verkoopdatum van het Verkochte Ontwerp zoals vastgesteld in de systemen van 99designs. 99designs is geen partij bij deze Overeenkomst. Woorden die beginnen met een hoofdletter die niet op een andere manier gedefinieerd worden in deze Overeenkomst hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden.

Levering en betaling

Ontwerper zal het Verkochte Ontwerp aan Klant leveren conform de vereisten zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden. Klant zal de betaling het Verkochte Ontwerp verrichten conform de Gebruiksvoorwaarden. De prijs voor het Verkocht Ontwerp wordt omschreven in de 99 designs-accounts van Ontwerper en Klant.

Overdracht

Dit Artikel is van toepassing wanneer Klant het Verkochte Ontwerp op exclusieve basis gekocht heeft via een Ontwerpwedstrijd of uit de Kant-en- klaar Ontwerpwinkel. Na ontvangst van de betaling van het Verkochte Ontwerp zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden draagt Ontwerper hierbij onherroepelijk alle rechten wereldwijd op het Verkochte Ontwerp over aan Klant, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief waaronder maar niet beperkt tot het recht het Verkochte Ontwerp te verveelvoudigen, afgeleide werken hiervan te maken, te verspreiden, publiekelijk op te voeren en publiekelijk te tonen. Ontwerper mag het Verkochte Ontwerp niet gebruiken voor eigen doeleinden of het Verkochte Ontwerp aan iemand anders verkopen of in licentie geven, welke overdracht door Klant hierbij wordt aanvaard. Bovenstaande overdracht blijft van kracht voor de gehele beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten op het Verkochte Ontwerp. Deze Overeenkomst geldt tevens als de akte van overdracht.

Ontwerper zal op eerste verzoek van Klant alle medewerking verlenen die noodzakelijk is voor de overeengekomen overdracht.

Klant ontvangt van Ontwerper de definitieve, regionaal onbeperkte rechten zoals hieronder beschreven, zoals vastgesteld binnen het kader van de Overeenkomst voor alle zakelijke, promotionele, beroepsmatige, commerciële activiteiten van Klant, van het Verkocht Ontwerp in zowel fysieke, analoge en digitale vorm, en is vrij dit te gebruiken. De gebruiksrechten omvatten onder meer de volgende verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten: de toestemming tot kopiëren, verspreiden, verhuren, uitlenen, archiveren, wijzigen, uitzenden, filmen of om een publiek medium het gebruik ervan toe te staan, en alle dataopslagapparaten, waarbij het niet uitmaakt of deze apparaten bedoeld zijn voor overdracht, verzending of opslag.

Zonder de reikwijdte van bovenstaande overdracht te beperken draagt Ontwerper aan Klant alle volgende rechten [1] over:

1. Verveelvoudingsrechten

Klant mag het Verkochte Ontwerp vastleggen, scannen, verveelvoudigen, afdrukken, geheel of gedeeltelijk, zonder beperking van het aantal, met alle middelen en op alle media – inclusief papier (zoals kranten, tijdschriften, speciale afdrukken, en overige gedrukte verzamelingen magnetische, optische, digitale, computer-, telemarketing-, elektronische dragers, film, videocassettes, digitale optische schijven (zoals CD-ROM, CD-Is, DVD-ROM) of andere bekende en onbekende, huidige en toekomstige media;

2. Bewerkingsrechten

Klant mag het Verkochte Ontwerp aanpassen, rangschikken, scannen, bewerken, uitsnijden, veranderen en wijzigen, geheel of gedeeltelijk, en tekstuele, technische en specifieke details aanpassen.

3. Openbaarmakingsrechten

Het recht het Verkochte Ontwerp openbaar te maken, privé of publiekelijk, verspreiden, gratis of voor een beduidende tegenprestatie, aan alle soorten publiek, via huidige of toekomstige middelen of processen, inclusief telecommunicatiemiddelen, via de kabel en satelliet, alle aardse, optische, bekabelde communicatiemiddelen, via netwerken, alle informatie-, elektronische communicatie-, audiovisuele processen (inclusief digitale TV en/of interactieve kabel-TV), zoals heden bekend; Deze toestemming omvat tevens de mogelijkheid het Verkochte Ontwerp te verzamelen, zowel geheel als gedeeltelijk, hetzij digitaal of analoog, het op te slaan in een databank en het toegankelijk te maken voor zijn gebruikers, hetzij digitaal of analoog (met betrekking tot dataoverdracht), met of zonder gedeeltelijke opslag en gegevensinvoer. Deze toegang tot het Verkochte Ontwerp vindt op elke locatie, op elk tijdstip en met elk apparaat plaats en het moet mogelijk zijn om het Verkochte Ontwerp op te slaan en/of voor zijn gebruik door te zenden, inclusief een interactief gebruik van het Verkochte Ontwerp; Klant mag het Verkochte Ontwerp ook opslaan, kopiëren en toegankelijk maken voor derden, zowel geheel als gedeeltelijk, het toevoegen aan ander mediamateriaal in een gewenst opslagapparaat. Derden, inclusief de eindgebruiker, hebben toegang tot het Verkochte Ontwerp, voor wat betreft downloaden, doorzenden en printen.

4. Licentie

Dit Artikel is van toepassing wanneer Klant het Verkochte Ontwerp op niet- exclusieve basis gekocht heeft via een Ontwerpwedstrijd of uit de Kant-en- klaar Ontwerpwinkel. Na ontvangst van betaling voor het Verkochte Ontwerp, zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, verleent Ontwerper aan Klant een niet- exclusieve, wereldwijde licentie om niet, zonder het recht van sublicentie , om: (i) het Verkochte Ontwerp te gebruiken, verveelvoudigen en verspreiden; en (ii) bovenstaande rechten aan personen of entiteiten te verkopen, cederen en/of overdragen, afhankelijk van het bericht van 99designs. Los van bovenstaande licentie behoudt Ontwerper zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op het Verkochte Ontwerp voor en alle intellectuele eigendomsrechten hierop. Klant mag het Verkochte Ontwerp niet deponeren als een model en/of merk, noch mag Klant 99designs, Ontwerper of derden weerhouden van de verkoop, in licentie verlening of gebruik van het Verkochte Ontwerp. Bovenstaande licentie blijft van kracht totdat alle intellectuele eigendomsrechten op het Verkochte Ontwerp verlopen zijn, prijsgegeven zijn of ongeldig of niet-afdwingbaar verklaard zijn.

5. Vertegenwoordiging, garanties, vrijwaring

Ontwerper verklaart en garandeert dat (a) hij alle benodigde rechten heeft (inclusief eventueel vereiste licenties van derden) om bovengenoemde overdracht uit te voeren en (b) tenzij openbaar gemaakt door Ontwerper bij het eerste verstrekken van het Verkocht Ontwerp aan de Projectdienst, verklaart en garandeert Ontwerper dat het Verkochte Ontwerp geen intellectuele eigendomsrechten bevat die in licentie gehouden worden door een derde of die inbreuk maken op rechten van derden..Ontwerper zal Klant verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims, rechtszaken, gedingen, kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en aanspraken op basis van een claim dat het Verkochte Ontwerp inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of zich deze wederrechtelijk toe-eigent.

6. 99designs

Elk van partijen gaat ermee akkoord dat 99designs en haar derde aanbieders bedoelde derde begunstigers zijn van deze Overeenkomst. Elk van partijen ontslaat, en zal 99designs en haar derde aanbieders verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims, rechtszaken, gedingen, kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en aanspraken met betrekking tot de verwijtbare schending door één van partijen van deze Overeenkomst.

7. Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen een Ontwerper en een Klant met betrekking tot de verkoop van het toepasselijke Verkochte Ontwerp. Verzuim door een partij om een recht of bepaling uit deze Overeenkomst uit te oefenen of op te leggen werkt niet als verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De artikelkopjes in deze Overeenkomst hebben geen juridische of contractuele kracht. Het woord inclusief betekent inclusief maar niet beperkt tot. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zo gewijzigd te zijn dat ze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan bij wet. De relatie van partijen met elkaar is dat van een onafhankelijke aannemer, en geen van partijen is een agent of partner van de ander. Deze Overeenkomst, en uw rechten en plichten hierin, mogen niet door een partij overgedragen, onderaanbesteed, gedelegeerd, of anderszins door u overgedragen te worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, en elke gepoogde overdracht, onderaanbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het bovenstaande is ongeldig. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn bindend voor begunstigden.

Laatst herzien op: 1st of September 2012

[1] Intellectuele eigendomswetten vereisen over het algemeen een specifieke aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten die overgedragen worden, zodat u zo specifiek mogelijk dient te zijn