Gebruiksvoorwaarden

Laatst herzien: november 2016

De website toegankelijk via http://www.99designs.com/ (de "Site") is een auteursrechtelijk beschermd werk dat eigendom is van 99designs Pty Ltd, ingeschreven in het Australische handelsregister onder nummer 121 195 248 ("99designs", "ons/onze", en "wij"). Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Diensten of Site onder aanvullende richtsnoeren, voorwaarden of regels vallen, die op de Dienst of Site geplaatst worden in verband met deze onderdelen. Voor zover deze voorwaarden, richtsnoeren en regels strijdig zijn met deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") zetten de wettelijk bindende voorwaarden uiteen voor uw gebruik van de Site en Diensten (hetzij als Klant hetzij als Ontwerper). Door te registreren voor de Diensten aanvaardt u deze Overeenkomst en verklaart en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en hoedanigheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan. U hebt geen toegang tot of mag geen gebruik maken van de Site of Diensten indien u niet ten minste 18 jaar oud bent. Indien u niet met alle bepalingen van deze Overeenkomst akkoord gaat, kunt u de Diensten niet gebruiken.

In het geval dat u in de Verenigde Staten gevestigd bent, schrijft deze Overeenkomst arbitrage voor bij het oplossen van geschillen, in plaats van juryrechtspraak of groepsgedingen, en perkt tevens de middelen in die u hebt in geval van een geschil.

1. Dienst

1.1 Algemeen.

99designs biedt een online platform dat klanten die ontwerpen willen kopen ("Klanten") en ontwerpers die deze ontwerpen willen leveren ("Ontwerpers") met elkaar in contact brengt, inclusief, bijvoorbeeld, via Ontwerpwedstrijden, de Kant-en-klaar Ontwerpwinkel en de Projectdienst (elk zoals hieronder omschreven en gezamenlijk, de "Diensten"). “Gebruiker” betekent elke gebruiker van de Site of Dienst, en kan een Ontwerper of Klant zijn. Indien u een Gebruiker bent, dan zijn de bepalingen uit deze Overeenkomst met betrekking tot Gebruikers van toepassing op u. Indien u tevens een Klant bent, dan zijn bovendien de bepalingen uit deze Overeenkomst met betrekking tot Klanten van toepassing op u. Indien u tevens een Ontwerper bent, dan zijn bovendien de bepalingen uit deze Overeenkomst met betrekking tot Ontwerpers van toepassing op u. "Verkocht Ontwerp" betekent het toepasselijke winnende Ontwerpconcept, aangekocht Ontwerpsjabloon (en elke aangepaste versie hiervan), of het verkochte ontwerp onder de Projectdienst. "Verkoop" betekent de toepasselijke verkoop. "IER" betekent alle handelsgeheimen, auteursrechten, merken, rechten op topografieën van halfgeleiderproducten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die erkend worden door de wet.

1.2 Ontwerpwedstrijd.

(a) Klant mag een ontwerpwedstrijd aanmaken ("Ontwerpwedstrijd") door middel van een ontwerpinstructie ("Ontwerpinstructie"), betaling van de Klantenbijdrage en het volgen van de andere aanwijzingen op de Site. De Ontwerpinstructie dient de vereisten voor de Ontwerpwedstrijd duidelijk te beschrijven, in zoverre dat voor Ontwerpers duidelijk is op welke regels en criteria hun Ontwerpconcepten worden beoordeeld. Er zijn momenteel twee soorten Ontwerpwedstrijden: (1) de standaard Vooruitbetaalde Wedstrijd en (2) de Gegarandeerde Wedstrijd. Ontwerpers uitgenodigd door 99designs (naar eigen goeddunken van 99designs) om mee te doen aan de Ontwerpwedstrijd mogen ontwerpconcepten indienen ("Ontwerpconcepten") in de opmaak zoals bepaald door 99designs via de instructies op de Site. Ontwerpconcepten dienen te voldoen aan de Ontwerpinstructies.

(b) Voor Gegarandeerde Ontwerpen dient Klant één of meer winnende Ontwerpconcepten uit te kiezen binnen een bepaald tijdsbestek gegeven door 99designs. Indien geen winnaar uitgekozen wordt in de kwalificatieronde van een Gegarandeerde Wedstrijd, dan houdt 99designs de Klantenbijdrage en verdeelt de Ontwerpersvergoeding gelijkwaardig over de Ontwerpers die hebben deelgenomen aan de Gegarandeerde Wedstrijd en die in het verleden een Ontwerpwedstrijd gewonnen hebben en die deze Overeenkomst niet hebben geschonden, en heeft Klant geen recht op terugbetaling of gebruik van de Ontwerpconcepten. Indien geen winnaar wordt gekozen in de eindronde van een Gegarandeerde Wedstrijd, houdt 99designs de Klantenbijdrage en verdeelt de Ontwerpersvergoeding gelijkwaardig over de finalisten die voldoen aan de door 99designs naar eigen goeddunken gestelde criteria, in de eindronde van de Gegarandeerde Wedstrijd, en heeft Klant geen recht op terugbetaling of gebruik van de Ontwerpconcepten.

(c) Voor Vooruitbetaalde Wedstrijden dient Klant één of meer winnende Ontwerpconcepten uit te kiezen tegen de tijd dat de Vooruitbetaalde Wedstrijd sluit. Klant mag de Vooruitbetaalde Wedstrijd intrekken (maar niet een Gegarandeerde Wedstrijd) voor terugbetaling van de Klantenbijdrage vóór het ingaan van de eindronde en vóór het sluiten van de Vooruitbetaalde Wedstrijd. In aanvulling hierop kan Klant te allen tijde binnen 60 dagen na de betaaldatum voor de Vooruitbetaalde Wedstrijd om terugbetaling verzoeken van de Klantenbijdrage voor een Vooruitbetaalde Wedstrijd (maar niet voor een Gegarandeerde Wedstrijd), maar enkel indien Klant geen finalisten heeft gekozen.

(d) Voor alle zekerheid: Klant heeft geen recht of licentie om elk ander Ontwerpconcept dan het Verkochte Ontwerp te gebruiken. Klant mag niet: (a) deelnemen aan een Ontwerpwedstrijd indien Klant de creatie van hetzelfde ontwerp aanbiedt via een andere dienst dan de Site (deze Sectie (a) is niet van toepassing op klanten gevestigd in de EER); (b) aan Ontwerpers toestaan of verzoeken om Ontwerpconcepten op enige andere wijze te verstrekken dan via de Site; en (c) samenspannen met betrekking tot het aanwijzen van een winnaar in een Ontwerpwedstrijd of het aanwijzen van een aparte account van Klant als de succesvolle Ontwerper in een Ontwerpwedstrijd. Klanten en Ontwerpers dienen op gepaste afstand met elkaar zaken te doen. Klant mag geen Ontwerpwedstrijd annuleren om apart met een Ontwerper die Klant via de Site ontmoet een verbintenis aan te gaan, waardoor Klant geen Klantenbijdrage of vergoedingen en kosten van 99designs zou hoeven te betalen aan 99designs.

(e) Sommige rechtsgebieden geven Klant bepaalde wettelijk voorgeschreven rechten (bijv. recht op aanvullende prestatie (bijv. herstel of vervanging), recht op terugbetaling, recht op terugtrekking, recht op prijsverlaging en recht op schadevergoeding indien de Ontwerpconcepten onvolkomen zijn) (gezamenlijk te noemen "Wettelijk Voorgeschreven Rechten") welke onaangetast blijven.

1.3 Kant-en-klaar Ontwerpwinkel.

(a) Ontwerpers mogen ontwerpsjablonen ("Ontwerpsjablonen") ter verkoop aanbieden in 99design’s Kant-en-klaar Ontwerpwinkel ("Kant-en-klaar Ontwerpwinkel"), via het aanmaken van een lijst, het uploaden van het Ontwerpsjabloon (in het bestandsformat zoals bepaald door 99designs), en het volgen van de instructies op de Site. 99designs behoudt zich het recht voor om naar eigen niet-discriminerend goeddunken Ontwerpsjablonen te wijzigen en/of te verwijderen (inclusief Ontwerpsjablonen die overeenstemmen met andere Ontwerpsjablonen op de Site of andere websites of die niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van 99design). 99designs bepaalt de verkoopprijs van een Ontwerpsjabloon en mag deze wijzigen. Indien Ontwerper niet akkoord gaat met wijzigingen of de prijsstelling, dan mag Ontwerper het Ontwerpsjabloon verwijderen uit de Kant-en-klaar Ontwerpwinkel. Zolang een Ontwerpsjabloon ter verkoop aangeboden wordt in de Kant-en-klaar Ontwerpwinkel, verleent Ontwerper hierbij aan 99designs het exclusieve recht om het Ontwerpsjabloon (en ontwerpen gebaseerd op het Ontwerpsjabloon) op de markt te brengen en te verkopen en zal hij het Ontwerpsjabloon (en ontwerpen gebaseerd op het Ontwerpsjabloon) niet op de markt brengen of verkopen anders dan via de Site.

(b) Wanneer een Klant een Ontwerpsjabloon koopt, mag Klant om twee aanpassingsrondes van het Ontwerpsjabloon vragen (in welk geval Ontwerper dient te leveren) om de merknaam van Klant erin te zetten of om geringe aanpassingen aan te brengen in het Ontwerpsjabloon zelf. Ontwerper mag weigeren om aanpassingen aan te brengen die bovenop het voorgaande komen. Ontwerper dient elke vereiste aanpassingsronde binnen 24 uur na ontvangst van het verzoek van Klant aan Klant te leveren, anders kan 99designs (op verzoek van Klant en naar goeddunken van 99designs) de verkoop van het Ontwerpsjabloon aan de Klant annuleren of de aanpassingen zelf of via haar onderaannemers (laten) uitvoeren, in welk geval Ontwerper 30% van de Ontwerpvergoeding voor deze verkoop verbeurt (of een lager bedrag indien vereist onder het toepasselijk recht voor klanten gevestigd in de EER). Klant wordt geacht het uiteindelijke ontwerp geaccepteerd te hebben tenzij het ontwerp niet de verzochte aanpassingen omvat en Klant 99designs en Ontwerper een bericht van weigering zendt binnen 48 uur na de aflevering van het ontwerp. Indien de oorzaak voor het bericht van weigering niet binnen 30 dagen na het bericht van weigering (en voor klanten gevestigd in de EER ongeacht of de Wettelijk Voorgeschreven Rechten uitgeput zijn) verholpen wordt, krijgt Klant de Klantenbijdrage retour en heeft Klant geen recht om het Ontwerpsjabloon of uiteindelijke ontwerp op welke manier dan ook te gebruiken. Indien 99designs bepaalt, naar eigen en absoluut goeddunken, dat een geleverd Ontwerpsjabloon (inclusief aanpassingen aangebracht door de Ontwerper) voldeed aan de vereisten van dit Artikel 1.3 en de weigering door Klant daardoor ongegrond is, dan mag 99designs bepalen dat het Ontwerpsjabloon en uiteindelijk ontwerp toch geaccepteerd worden door Klant en dit besluit is finaal en doorslaggevend.

(c) Sommige rechtsgebieden geven Klant bepaalde Wettelijk Voorgeschreven Rechten (omschreven in Artikel 1.2(e) hierboven) welke onaangetast blijven.

1.4 Projectdienst.

(a) Klanten en Ontwerpers kunnen samenwerken voor wat betreft ontwerpprojecten door het aanmaken van een 1-op-1-project ("Projectdienst") en het volgen van de instructies op de Site. Ontwerper maakt een factuur om betaling van Klant te vragen. Klant betaalt de factuur en mag zich het recht voorbehouden om ontwerpen te accepteren voordat zij als Verkocht Ontwerp gezien worden. Indien ontwerpen niet door Klant geaccepteerd zijn, mag Klant de terugbetaling vragen van de Klantenbijdrage, te allen tijde tot 60 dagen na de betaaldatum van de factuur, of 10 dagen na aflevering van Ontwerpen, welk van beide er eerder is. In aanvulling op bovenstaande, mogen klanten gevestigd in de EER om terugbetaling van de Klantbijdrage verzoeken, te allen tijde tot een jaar na het ontstaan van de vordering. Nadat Ontwerper de ontwerpen heeft afgeleverd, wordt Klant geacht de ontwerpen geaccepteerd te hebben tenzij Klant binnen 10 dagen na aflevering van de ontwerpen een bericht van weigering zendt aan 99designs en Ontwerper. Indien de oorzaak voor het bericht van weigering niet binnen 30 dagen na het bericht van weigering verholpen is, krijgt Klant de Klantenbijdrage retour en heeft Klant geen recht om het uiteindelijke ontwerp op welke manier dan ook te gebruiken. 99design behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om Klanten of Ontwerpers te beperken in het aanmaken van projecten door middel van Projectdiensten en om projecten te verwijderen. 99designs is niet betrokken bij het beheer of leveren van het ontwerp aan Klant en levert slechts de mogelijkheid aan Ontwerper om bestanden op te slaan voor, te werken met, te factureren aan en betalingen te ontvangen van Klanten en aan Klanten om diensten te verzoeken van, ontwerpen te bekijken, feedback te leveren op projecten en Ontwerpers te betalen, door middel van Projectdiensten.

(b) Sommige rechtsgebieden geven Klant bepaalde Wettelijk Voorgeschreven Rechten (omschreven in Artikel 1.2(e) hierboven) welke onaangetast blijven.

1.5 Taken

(a) De Marktplaats. Wij bieden een marktplaats ("Marktplaats") aan waar klanten, tegen betaling, simpele en snel uitvoerbare ontwerpprojecten (Taken) kunnen voorleggen aan designers. Een geschikte taak kan bijvoorbeeld zijn: een formaatswijziging van een beeld tot een bepaalde hoeveelheid pixels in de breedte, terwijl de pixelverhouding hetzelfde blijft, het veranderen van de “kleurtemperatuur” van een beeld om het warmer of koeler te maken of het creëeren van een kniplijn rond een object in een foto.

(b) Betalingen door Klanten voor Taken. Voordat een taak wordt ingediend, zullen Klanten voor een of meerdere taken vooraf betalen. Klanten kunnen betalingen voor Taken ook in hogere hoeveelheden vooraf doen. Alle ongebruikte vooruitbetaalde hoeveelheden worden omgezet in credits voor Taken, deze kunnen worden gebruikt om toekomstige Taken meet te betalen. Betalingen door Klanten zullen in Amerikaanse dollars zijn, tenzij er een optie voor lokale valuta door ons wordt aangeboden.

(c) Taken Toevoegen. Als je een Taak toevoegt op de Marktplaats word je automatisch Klant. Als je een Taak toevoegt op de Marktplaats blijft de Taak staan tot de Taak door een Designer wordt geclaimd of wordt verwijderd door onze Klantenservice, zoals hieronder is beschreven. De Designer die een Taak voltooit, levert het definitieve ontwerp aan de Klant (“Taak Overhandiging”) en de bijbehorende auteursrechten.

(i) Benodigde Informatie. Elke taak moet bestaan uit (A) een gedetailleerde Taakomschrijving en (B) computerbestanden, indien van toepassing, die de Designer nodig heeft om de Taak te kunnen voltooien (Deze elementen vormen samen de Gebruikerscontent).

(ii) Toezegging met betrekking tot vertegenwoordiging van het recht om toe te voegen. Door het toevoegen van een Taak op de Marktplaats, zegt een Klant toe de rechten van de Gebruikerscontent te bezitten of toestemming te hebben om de Gebruikerscontent te gebruiken bij ons en dat met het gebruik van de Gebruikerscontent door de Klant geen eigendomsrechten van derden of andere rechten worden geschonden.

(d) Het claimen van Taken door Designers. We houden op de Marktplaats in de gaten dat elke Taak tijdig door een Designer wordt geclaimd. Taken die naar ons goeddunken niet binnen een redelijk tijdsbestek zijn geclaimd door een Designer, zullen worden verwijderd van de Marktplaats en worden bekeken door de Klantenservice. Vervolgens zal een Klantenservice medewerker contact opnemen met de Klant die deze taak heeft toegevoegd om aanpassingssuggesties te doen die de waarschijnlijkheid dat een Designer de Taak claimt zullen vergroten.

(i) Kortom, er wordt van Designers verwacht Taken vlot te claimen of over te slaan, zodat taken snel voor de Klant uitgevoerd kunnen worden.

(ii) Wanneer een Taak over te slaan. Taken die herhaaldelijk worden overgeslagen zullen worden verwijderd van de Marktplaats om bekeken te worden door de Klantenservice. Over het algemeen zou een Designer een Taak niet moeten overslaan, tenzij (A) de Designer in kwestie niet de benodigde vaardigheden heeft om de Taak uit te voeren, of (B) de Gebruikerscontent die geleverd is niet als Taak voldoet, omdat (1) er niet genoeg informatie is gegeven voor de Designer om de Taak te kunnen voltooien of de gegeven informatie niet duidelijk genoeg is, of (2) de Taak meer dan 30 minuten van de Designer zijn tijd vergt.

(iii) Sanctie voor inactiviteit. De Marktplaats functioneert alleen wanneer de betrokkenheid van de Designers overeenkomt met, of hoger is dan, de activiteit van de Klanten. Als Taken niet vlot geclaimd of overgeslagen worden door Designers, behouden wij het recht om, naar ons inzicht, de Designers als groep een sanctie op te leggen, door een lagere servicevergoeding te bieden voor elke uitgevoerde taak. De lagere vergoeding zal van kracht blijven totdat er, naar ons inzicht, een bevredigende Taak-claim-frequentie is bereikt door de Designers. Op dat moment zullen wij de sanctie weer opheffen.

(e) Taak Voltooiing. Elke Designer zegt toe zijn/haar volledige toewijding en het uiterste van zijn/haar professionele en creativiteit in te zetten bij het voltooien van elke taak die door de betreffende Designer is geclaimd.

(i) De Tijd om een Taak te Voltooien. Nadat een Designer een Taak heeft geclaimd, heeft de betreffende Designer één uur om de taak te voltooien.

(ii) Taken die niet op tijd voltooid zijn. Een taak die niet voltooid wordt binnen het op de Website aangegeven tijdsbestek, zal automatisch op de Marktplaats teruggeplaatst worden en de Designer zal geen credits ontvangen voor het werk dat is verricht voor deze Taak.

(f) Taak Leveren aan Klant. Als een designer een Taak heeft voltooid, zal de designer het Taakbestand uploaden op de Website.

(i) Toezegging met betrekking tot vertegenwoordiging het recht om toe te voegen. Door het leveren van een Taak aan de Klant, zegt de Designer toe de rechten van de Gebruikerscontent te bezitten of toestemming te hebben om de Gebruikerscontent aan de Klant te sturen en dat met het gebruik van de Taak door de Klant, bij weten van de Designer, geen eigendomsrechten van derden of andere rechten worden geschonden.

(ii) Eigendom van de Taak. Designers schrijven alle rechten van de Taak toe aan de Klant.

(iii) Toekennen van gelimiteerde rechten aan ons. De Designer machtigt ons om archiefkopieën van alle Taken die deze designer heeft afgerond te bewaren en om deze informatie te gebruiken in samenhang met onze Website en ons bedrijf, inclusief promotie van de Website in elk mediaformaat over elk mediakanaal.

(g) Accepteren van de Taak door de Klant. Als een Taak voltooid is, zal de Klant die de Taak heeft toegevoegd van ons een e-mail ontvangen met een link om het Taakbestand te downloaden. Een Taak wordt door de Klant als “geaccepteerd” beschouwd als (i) de Klant op de “Accepteer” knop klikt, (ii) de Taak niet binnen 72 uur na de e-mailnotificatie van Taak voltooiing is afgewezen of (iii) als de Taak door de Klantenservice als acceptabel wordt geacht zoals beschreven in sectie 2(d).

(h) Uitbetaling van de Designer. Een Designer wordt alleen uitbetaald als en wanneer de aangeleverde Taak is geaccepteerd door de Klant. Als een Klant de door de Designer aangeleverde Taak accepteert, wordt de designvergoeding conform sectie 3.3 in de vorm van credits toegevoegd op het 99designs account van de designer.

(i) Afgeleverde Taak geschillen.

(ii) Oplossing met de Designer. Als een klant niet tevreden is met de aangeleverde Taak, binnen 72 uur nadat een e-mail met notificatie van het aanleveren van de Taak is gestuurd naar de Klant, en de klant nog niet op de “Accepteer” knop heeft geklikt, kan de Klant de afgeleverde Taak nog weigeren, waarna de Taak wordt teruggestuurd naar de Designer voor herziening. De Designer zal trachten aanpassingen te maken om de aangeleverde Taak te laten voldoen aan de redelijke eisen van de klant. De Designer zal de aangepaste Taak opnieuw aanleveren binnen het op de Website aangegeven tijdsbestek. Een aangepaste aangeleverde Taak die binnen 72 uur na het opnieuw aanleveren niet door de Klant wordt afgewezen, zal worden beschouwd als geaccepteerd door de Klant.

(iii) Inmenging door de Klantenservice. Als een Klant nog steeds niet tevreden is met de herziene versie van de Taak kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice. De klantenservice zal de specificaties van de Taak, de afgeleverde herziene Taak en de eisen van de Klant bekijken. (A) Als de Klantenservice vaststelt dat de Designer de specificaties van de Taak niet goed heeft opgevolgd, wordt de Klant geacht de taak niet te accepteren, en krijgt de Klant de kans om de Taak opnieuw aan te bieden op de Marktplaats. (B) Als de Klantenservice vaststelt dat, (1) de eisen die de Klant aan de aangeleverde Taak gesteld heeft, op grond van de Taakomschrijving, niet redelijk zijn, (2) de Klant kwaadwilig handelt, (3) de Klant niet genoeg begeleiding, richting of instructies heeft gegeven aan de Designer, wat heeft geresulteerd in de behoefte aan meervoudige aanpassingen, of (4) de Taak van de Klant te complex of tijdrovend was om als Taak te kunnen gelden, dan wordt de klant geacht de Taak te accepteren en zal de vergoeding in rekening worden gebracht (of zal, in het geval van vooruitbetaling, niet in aanmerking komen voor resititutie).

2. Overeenkomst van Overdracht voor het Ontwerp.

De Overeenkomst van Overdracht voor het Ontwerp, beschikbaar op http://99designs.com/legal/design-transfer- agreement, zet de juridisch bindende voorwaarden uiteen tussen de toepasselijke Ontwerper en Klant voor de verkoop van een Verkocht Ontwerp via de Ontwerpwedstrijd of Kant-en-klaar Winkel. De Overeenkomst van Overdracht voor het Ontwerp, beschikbaar op http://99designs.com/projects/design-transfer- agreement, zet de juridisch bindende voorwaarden uiteen tussen de toepasselijke Ontwerper en Klant voor de verkoop van een Verkocht Ontwerp via de Projectdienst.

3. Betalingsvoorwaarden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Klanten die een Verkocht Ontwerp gekocht hebben en Ontwerpers die een Verkocht Ontwerp verkocht hebben.

3.1 Betaling en aflevering.

Voor de Ontwerpwedstrijd en Kant-en-klaar Winkel, (a) dient Klant de Klantenbijdrage aan 99designs te betalen en dient 99designs aan Ontwerper de Ontwerpvergoeding te betalen (na eerst de betaling van Klant ontvangen te hebben), en (b) Ontwerper zal het Verkochte Ontwerp uploaden en 99designs zal het Verkochte Ontwerp aan Klant leveren, in een opmaak zoals bepaald door 99designs. Voor de Projectdiensten, (a) zal Ontwerper het Ontwerp uploaden en indien Klant het Ontwerp zoals hierboven omschreven accepteert, dan (b) zal Klant de Klantenbijdrage betalen en zal 99designs de Ontwerpersvergoeding aan Ontwerper betalen (na eerst de betaling van Klant ontvangen te hebben). De "Klantenbijdrage" betekent (i) de prijs gekozen door Klant bij het aanmaken van een Ontwerpwedstrijd, zoals uiteengezet op http://99designs.com/pricing; of (ii) de vermelde prijs voor het Verkochte Ontwerp in de Kant-en-klaar Winkel; of (iii) de gefactureerde prijs voor het Verkochte Ontwerp door Ontwerper aan Klant voortvloeiend uit de Projectdienst. De "Ontwerpersvergoeding" betekent de Klantenbijdrage minus de vergoedingen en kosten geheven door 99designs zoals vermeld op [http://99designs.com/help/how-much- does-1-to-1-projects-cost](/help/how-much-does-1-to-1 -projects-cost) en minus toepasselijke Belastingen.

3.2 Terugbetaling.

Bijdragen worden aan Klant terugbetaald via dezelfde betaalmethoden als Klant gebruikt heeft om de Klantenbijdrage aan 99designs over te maken of via een andere methode zoals van tijd tot tijd door 99designs wordt bepaald. Indien een terugbetaling aan Klant wordt gedaan of een creditcardstornering plaatsvindt, dan: (a) dient Ontwerper aan 99designs de toepasselijke Ontwerpersvergoeding terug te betalen (de terugbetaling gebeurt eerst uit een 99design-Krediet van Ontwerper en de restschuld dient door Ontwerper op verzoek aan 99designs betaald te worden); en (b) Klant zal eerst het bedrag van de Klantenbijdrage ontvangen, minus de Ontwerpersvergoeding en zal de Ontwerpersvergoeding enkel ontvangen wanneer de Ontwerpersvergoeding door Ontwerper terugbetaald is aan 99designs. 99designs kan Klant terugbetalen om de volgende redenen: (i) het Verkochte Ontwerp is onvolkomen; (ii) 99designs wordt wettelijk vereist of beschouwt dat zij wettelijk vereist is dit te doen; (iii) 99designs bepaalt dat het verstrekken van een terugbetaling aan Klant geschillen of hogere kosten voor 99designs zullen voorkomen; (iv) 99designs verstrekt de terugbetaling aan Klant overeenkomstig het van tijd tot tijd door 99designs vastgestelde teruggavebeleid; (v) de geplaatste bestelling (of gedane verzoek) door Klant wordt frauduleus geacht; (vi) Klant heeft abusievelijk een dubbele bestelling (of verzoek) geplaatst; of (vii) naar eigen goeddunken van 99designs, beschouwt 99designs dat het waarschijnlijk is dat de terugbetaling noodzakelijk is om een creditcardstornering te voorkomen. Een Verkocht Ontwerp wordt geacht "Onvolkomen" te zijn indien: (i) Klant en Ontwerper overeenkomen dat het onvolkomen is en 99designs hiervan op de hoogte stellen; (ii) het Verkochte Ontwerp onderwerp is van een claim door een derde dat het Verkochte Ontwerp inbreuk maakt op de IER van deze partij of zich deze wederrechtelijk toe-eigent, welke niet onbeduidend is.

3.3 99designs Kredieten.

(a) De Ontwerpersvergoeding wordt aan Ontwerper betaald in 99designs Kredieten. Er zijn twee soorten 99designs Kredieten: (i) Valutakredieten, die overeenkomen met een eenheid van de plaatselijke valuta op basis van de locatie van de Site (bijv. indien u de VS-site gebruikt, zou het Valutakrediet gelijk zijn aan US $1; indien u de Duitse site gebruikt, zou het Valutakrediet gelijk zijn aan 1 Euro; enz.); en (ii) Bonuskredieten, die niet overeenkomen met enige valuta. 99designs Kredieten zijn geen wettig betaalmiddel en er kan niet in gehandeld worden of kunnen verkocht worden aan derden. 99designs Kredieten zijn enkel inwisselbaar voor Verkochte Ontwerpen. Het tegoed van de 99designs Kredieten die u hebt kan te allen tijde verminderd worden door 99designs voor storneringen en terugbetalingen, of voor een som die u verschuldigd bent aan 99designs, om alle schade te vergoeden aan 99designs die zij geleden heeft ten gevolge van niet-nakoming van deze Overeenkomst door u. Mits u deze Overeenkomst niet schendt en uw Rekening niet opgeheven is, kunt u te allen tijde (en 99designs kan dit te allen tijde van u eisen) Valutakredieten die u bezit op uw Rekening omwisselen voor US-dollars of andere valuta zoals van tijd tot tijd door 99designs bepaald. Deze betalingen zijn afhankelijk van minimum- of maximumopnamebedragen bepaald door 99designs ter behandeling van, bijvoorbeeld, storneringen en terugbetalingen. 99designs is geen escrow service en bezit geen eigendom uit naam van iemand. Alle bedragen gestort of betaald aan 99designs zijn eigendom van 99designs en 99designs mag deze sommen naar eigen goeddunken gebruiken. De enige rechten die u hebt om betalingen van bedragen in bezit van 99designs te ontvangen, worden uiteengezet in dit Artikel 3.3. Na het einde van deze Overeenkomst worden alle Bonuskredieten onmiddellijk opgeheven en kunt u Valutakredieten omwisselen zoals hierboven omschreven.

3.4 Algemene Betaalvoorwaarden.

Alle betalingen zijn in de lokale valuta op basis van de locatie van de Site. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het innen en/of betalen van alle Belastingen die u mogelijk in een bepaald rechtsgebied dient te betalen ten gevolge van uw aan- of verkoop van Verkochte Ontwerpen via de Site. 99designs is niet verantwoordelijk voor het innen, aangeven, betalen of overmaken aan u van deze Belastingen. "Belastingen" betekent alle toepasselijke accijnzen, omzetbelasting, GST, BTW of andere belastingen die geheven kunnen worden met betrekking tot een beoogde transactie onder deze Overeenkomst.

4. Exclusiviteit en Niet-Omzeilen

4.1 Exclusiviteit.

U erkent en gaat ermee akkoord dat een wezenlijk deel van de vergoeding die 99designs ontvangt voor het voor u gebruiksklaar maken van de Website, wordt gegenereerd uit het honorarium dat wordt afgetrokken van een betaling van een Klant alleen wanneer een Klant betaalt en een Designer die betaling ontvangt via de Website. Daarom bent u voor 24 maanden vanaf het moment dat u een partij ontmoet via de site (de "Exclusiviteitsperiode"), verplicht de Projectenservice te gebruiken als uw exclusieve methode om betalingen te verzoeken, te doen en te ontvangen voor het werk dat direct of indirect met die partij te maken heeft of is voortgevloeid uit uw relatie met die partij (de "99designs Relatie"). U kunt alleen onder deze verplichting uitkomen als de Klant of aanstaande Klant aan 99designs een "opt-out honorarium" heeft betaald. Deze is berekend naar tenminste de hoogte van de volgende bedragen:

(a) $2,500; of

(b) 15% van de kosten voor de diensten voor de Klant, te verrichten in de "99designs Relatie" tijdens de "Exclusiviteitsperiode", zoals geraamd in goed vertrouwen door de aanstaande Klant.

Voor het betalen van een "opt-out fee" dient u om instructies vragen, dit doet u door het sturen van een e-mailbericht naar: support@99designs.com.

4.2 Niet-Omzeilen.

U stemt ermee in de door de Website aangeboden betaalmethoden niet te omzeilen. Bij wijze van illustratie en niet in beperking van het voorgaande, mag u geen:

(a) Deel alle informatie op jouw profiel (behalve persoonlijke websites en portfolio's) via e-mail, video of telefoon of een andere manier van direct contact.

(b) Voorstellen indienen bij of contact opnemen met partijen bekend via de Website, buiten de Website om, om betalingen aan te nemen en te beheren, contact op te nemen en diensten te leveren.

(c) Voorstellen accepteren van of contact opnemen met partijen bekend via de Website, buiten de Website om, om betalingen aan te nemen, te factureren en te beheren, contact op te nemen en diensten te leveren.

(d) Ontwerpwedstrijd annuleren teneinde afzonderlijk een aanbesteding te doen bij een Designer die de Klant heeft ontmoet via de Website.

(e) Lager bedrag facturen, rapporten op de site of in een opt-out aanvraag aangeven dan daadwerkelijk overeengekomen tussen de Klant en de Designer.

U gaat ermee akkoord 99designs er onmiddellijk van op de hoogte te brengen wanneer er een andere persoon niet op de juiste manier contact met u opneemt of suggereert betalingen te maken of te ontvangen buiten de Website om. Als u zich bewust bent van een schending of potentiële schending van dit niet-omzeilen beleid, dien dan een vertrouwelijk rapport bij ons in, door middel van het sturen van een e-mailbericht naar: support@99designs.com.

5. Belangrijke disclaimer

5.1 Disclaimer.

Wij geven geen garanties met betrekking tot de Ontwerpwedstrijd, Ontwerpconcepten, Ontwerpsjablonen, andere producten en diensten geleverd door Ontwerpers, Klanten of andere Gebruikers, en al het voorgaande wordt door ons geleverd “ZOALS HET IS”. Ontwerpers verkopen en Klanten kopen Verkochte Ontwerpen op eigen risico. U dient elk onderzoek dat u nodig of geschikt acht alvorens over te gaan tot een transactie met een andere Gebruiker uit te voeren. Uw interacties met andere gebruikers zijn enkel tussen u en die Gebruiker en 99designs is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade opgelopen ten gevolge van deze interacties (met uitzondering van die welke direct te wijten zijn aan handelingen van 99designs of de Diensten). Indien er een geschil is tussen u en een Gebruiker, zijn wij niet verplicht hierbij betrokken te raken. Niettegenstaande het voorgaande zal 99designs commercieel redelijke pogingen aanwenden om de Diensten omschreven in deze Overeenkomst te leveren.

5.2

Bij dezen vrijwaart u ons (en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden) voor altijd, en doet u afstand van het recht ons aan te spreken voor, voorbije, huidige en toekomstige geschillen, claims, controverses, eisen, rechten, plichten, aansprakelijkheid, processen en procesgronden van welke aard dan ook (inclusief letselschade, overlijden en schade aan eigendommen), die direct of indirect zijn voortgevloeid uit of voortvloeien uit, of direct of indirect betrekking hebben op, interacties of transacties van u met, of handelen of nalaten van u tegenover andere Gebruikers, inclusief Klanten en Ontwerpers en Sites & Advertenties van Derden (exclusief die welke direct te wijten zijn aan handelingen van 99Designs of de Diensten). Dit Artikel 5.2 is niet van toepassing op klanten gevestigd in de EER.

Indien u een inwoner bent van Californië, doet u bij dezen afstand van Artikel 1542 van het Californisch Burgerlijk Wetboek in verband met het bovenstaande, waar staat: “een algemene bevrijding strekt zich niet uit tot claims die de crediteur niet weet of waarvan hij/zij weet dat deze in zijn of haar voordeel bestaan ten tijde van de uitvoering van de décharge, die indien deze bekend zijn bij hem of haar, zijn of haar schikking met de debiteur wezenlijk moet hebben beïnvloed.”

6. Accounts.

Om de Dienst te gebruiken, dient u zich voor een account in te schrijven bij 99designs (“Account”) en bepaalde informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd het inschrijfformulier van de Site. U verklaart en garandeert dat: (a) alle vereiste inschrijfinformatie die u verstrekt waar en juist is; en (b) u dient de juistheid van deze informatie bij te houden. Zonder de algemeenheid van bovenstaande te beperken, gaat u ermee akkoord om 99designs identificatiedocumenten te verstrekken (inclusief kopieën van identiteitsbewijzen, paspoorten of rijbewijzen) die 99designs van tijd tot tijd van u vereist voor verificatiedoeleinden van uw identiteit. U mag uw account te allen tijde verwijderen, om welke reden dan ook, via een telefoontje naar de Klantendienst op het telefoonnummer genoemd in Artikel 15.5. U bent ervoor verantwoordelijk de inloginformatie van uw Account vertrouwelijk te houden en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Account. U gaat ermee akkoord 99designs onmiddellijk in kennis te stellen van vermoed ongeoorloofd gebruik van uw Account of andere schending van de veiligheid welke het resultaat is van uw eigen onzorgvuldigheid. 99designs kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor elk verlies of schade voortvloeiend uit uw verzuim om te voldoen aan bovenstaande vereisten. Ontwerpers mogen niet meer dan één Account hebben.

7. Gebruikerscontent

7.1 Uw Gebruikerscontent.

**“Gebruikerscontent” betekent alle informatie en content die een Gebruiker verstrekt aan, of gebruikt met, de Site of Diensten. Gebruikerscontent omvat Ontwerpwedstrijden, Ontwerpconcepten, Ontwerpsjablonen en beoordelingen en/of aanbevelingen **("Beoordelingen")*. U bent alleen verantwoordelijk voor uw Gebruikerscontent. U neemt alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van uw Gebruikerscontent op u, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of nuttigheid ervan door anderen, of openbaarmaking van uw Gebruikerscontent die individueel tot u of derden herleidbaar is. Bij dezen verklaart en garandeert u dat uw Gebruikerscontent niet het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik schendt (hieronder omschreven). U mag niet verklaren of impliceren dat uw Gebruikerscontent op enige wijze verstrekt, gesponsord of ondersteund wordt door 99designs. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent (en niet 99designs), kunt u aansprakelijk worden gesteld indien, bijvoorbeeld, uw Gebruikerscontent het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik schendt. 99designs is niet verplicht om Ontwerpwedstrijden, Ontwerpconcepten, Ontwerpsjablonen of Beoordelingen van de Site te verwijderen tenzij vereist door de toepasselijke wet. 99designs is niet verplicht om Gebruikerscontent op te slaan en Gebruikerscontent kan te allen tijde worden verwijderd. U alleen bent verantwoordelijk voor het aanmaken van een back-up van uw Gebruikerscontent indien u dit wenst.

7.2 Licentie op Gebruikerscontent.

U verleent, en u verklaart en garandeert, dat u het recht hebt om een onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig betaalde, wereldwijde licentie vrij van royalty's te verlenen aan 99designs voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten om uw Gebruikerscontent te verveelvoudigen, verspreiden, publiekelijk te tonen en uit te voeren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, op te nemen in andere werken, of anderszins te gebruiken en om sublicenties op bovenstaande te verlenen, enkel om uw Gebruikerscontent op de Site en Diensten op te nemen; mits 99designs uw Ontwerpinstructies en Designconcepten enkel gebruikt voor het uitvoeren van de toepasselijke Ontwerpwedstrijd overeenkomstig de privé- of publieke settings van de Ontwerpwedstrijd. U gaat ermee akkoord om onherroepelijk afstand te doen (en te zorgen dat deze op afstand blijven) van alle claims en stellingen van persoonlijkheidsrechten of toebedelingen met betrekking tot uw Gebruikerscontent (deze zin is niet van toepassing op klanten gevestigd in de EER). Voor alle zekerheid: de licentie van Ontwerper of toewijzing van het Verkochte Ontwerp wordt uiteengezet in de toepasselijke Overeenkomst van Overdracht voor het Ontwerp.

8. Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

Het volgende zet het “Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik” van 99designs uiteen:

8.1 Privacy.

U gaat ermee akkoord dat u de persoonsgegevens van andere Gebruikers of Ontwerpers die enkel aan u beschikbaar worden gemaakt enkel gebruikt voor uw interacties met hen met betrekking tot de Diensten. U dient hun persoonsgegevens niet voor een ander doel te gebruiken, inclusief voor marketingdoeleinden. U verklaart en garandeert dat u voldoet aan de toepasselijke privacywetten en gegevensbeschermingswetten (inclusief, maar niet beperkt tot, de Australische Privacy Act 1988 (Cth)) met betrekking tot de opslag, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens.

8.2 Gebruikerscontent.

U gaat ermee akkoord de Site of Diensten niet te gebruiken met Gebruikerscontent of producten of diensten te leveren die (a) rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, merken, octrooien, handelsgeheimen, persoonlijkheidsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; (b) onwettig, kwellend, grof, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk zijn, inbreuk maken op de privacy van anderen, vulgair, lasterlijk, onwaar, opzettelijk misleidend, handelslasterlijk, pornografisch, onzedelijk, duidelijk beledigend zijn (bijv. materiaal dat racisme, fanatisme, haat of fysiek onrecht van welke aard dan ook promoot tegen een groep of individu) of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook die op wat voor manier dan ook schadelijk is voor minderheidsgroepen; of (c) Wetten schendt, of verplichtingen of beperkingen opgelegd door derden.

8.3 Gebruiksbeperkingen.

U gaat ermee akkoord de Site of Diensten niet te gebruiken om: (a) computervirussen, wormen of software die bedoeld is om computersystemen of gegevens te beschadigen of wijzigen te uploaden, overbrengen of verspreiden; (b) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, of andere vorm van duplicerende of ongevraagde berichten, hetzij commercieel of anderszins te verzenden; (c) informatie of gegevens met betrekking tot andere gebruikers te vergaren, verzamelen, samen te brengen of samen te voegen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming; (d) in te grijpen in servers of netwerken, die verbonden zijn met de Site of Diensten, deze te verstoren of een buitensporige last hierop te creëren of regels, gedragslijnen of procedures van deze netwerken te schenden; (e) te pogen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of Diensten, andere computersystemen of netwerken verbonden met of gebruikt tezamen met de Site of de Diensten, via password mining of andere middelen; (f) het gebruik en genot van andere gebruikers van de Site of Diensten te verstoren of hierin in te grijpen; (g) software of automated agents of scripts op de Site of Diensten lost te laten om zo meerdere accounts voort te brengen, geautomatiseerd zoeken, verzoeken en vragen te genereren of gegevens van de Site of Diensten te strippen, scrapen of minen; (h) u uit te geven voor een persoon of entiteit of een misleidende voorstelling te geven van uzelf of uw connectie met een andere persoon of entiteit; of (i) de Site te tonen, mirroren of framen.

8.4 Andere richtsnoeren/gedragsregels

Zie het volgende:

8.5

Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht hiertoe) om alle Gebruikerscontent te toetsen, onderzoeken en/of om de juiste actie tegen u te ondernemen naar onze eigen goeddunken (inclusief het verwijderen of wijzigen van uw Gebruikerscontent, het beëindigen van uw Account en/of u aangeven bij handhavende autoriteiten) indien u het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik of een andere bepaling uit deze Overeenkomst schendt of anderszins aansprakelijkheid jegens ons of anderen creëert.

9. Site

9.1 Licentie.

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verstrekt 99designs u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, licentie om de Site en Diensten te gebruiken (exclusief Ontwerpconcepten, Ontwerpsjablonen, ontwerpen in de Projectdienst en Verkochte Ontwerpen) voor uw interne zakelijke doeleinden. Voor alle zekerheid wordt de licentie of overdracht van de Ontwerper van het Verkochte Ontwerp aan Klant uiteengezet in de toepasselijke Overeenkomst van Overdracht voor het Ontwerp.

9.2 Bepaalde beperkingen.

De aan u verstrekte rechten in deze Overeenkomst zijn afhankelijk van de volgende beperkingen: (a) u dient de Site of Diensten niet in licentie te geven, verkopen, huren, verhuren, overdragen, cederen, verspreiden, aanpassen of anderszins commercieel te exploiteren; (b) u dient geen onderdeel van de Site of Diensten te wijzigen, hiervan afgeleide werken te maken, uit elkaar te halen, reverse compilen of reverse engineeren; (c) u dient de Site of Diensten niet te bezoeken om een soortgelijke of concurrerende dienst te bouwen of promoten; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, geen onderdeel van de Site of Diensten mag gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, getoond, geplaatst of verzonden worden in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook. Alle toekomstige versies, updates of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de Site of Diensten vallen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle auteursrechtelijke en andere aanduidingen van merkenrecht op de content van een Site of Dienst dienen hierop gehandhaafd te worden. 99designs behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, de Site of Dienst of een onderdeel hiervan met of zonder kennisgeving te wijzigen, onderbreken of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat 99designs niet aansprakelijk is jegens u of derden voor wijzigingen, onderbrekingen of stopzetting van de Site of Diensten of een onderdeel ervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat 99designs geen verplichting heeft om u ondersteuning of onderhoud te bieden in verband met de Site of Diensten.

9.3 Feedback.

Indien u 99designs feedback of suggesties met betrekking tot de Site of Diensten ("Feedback") geeft, draagt u bij dezen alle rechten op de Feedback over aan 99designs, en gaat u ermee akkoord deze op ons verzoek over te dragen, en gaat u ermee akkoord dat 99designs het recht heeft om deze Feedback en hiermee verbonden informatie te gebruiken op een manier die zij geschikt acht. 99designs zal door u gegeven Feedback als niet-vertrouwelijk en als niet-bezwaard met eigendomsrechten behandelen. U gaat ermee akkoord dat u geen informatie of ideeën verstrekt aan 99designs die u als vertrouwelijk of bezwaard met eigendomsrechten beschouwt. Dit Artikel 9.3 is niet van toepassing op klanten gevestigd in de EER: klanten in de EER gaan ermee akkoord om op ons verzoek Feedback aan 99designs over te dragen.

9.4 Eigendom.

Elke Gebruiker bezit zijn/haar eigen Gebruikerscontent. Behalve uw Gebruikerscontent, erkent u dat alle IER op de Site en Diensten eigendom zijn van 99designs of licentiegevers van 99designs. De levering van de Site en Diensten houdt geen overdracht in van rechten, eigendomsrechten of belangen in of op deze IER aan u of derden. 99designs en haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet gegeven worden in deze Overeenkomst.

10. Vrijwaring.

U gaat ermee akkoord om 99designs (en haar functionarissen, werknemers en agenten) te vrijwaren en gevrijwaard te houden, inclusief redelijke kosten en advocatenhonoraria, tegen claims of eisen van derden ten gevolge van of voortvloeiend uit (i) uw gebruik van de Site of Diensten, (ii) uw Gebruikerscontent (inclusief uw Ontwerpwedstrijd, Ontwerpconcept, Ontwerpsjabloon, ontwerpen in de Projectdienst en Beoordelingen), (iii) uw interacties met andere Gebruikers of (iv) uw schending van deze Overeenkomst of toepasselijke wetten. 99designs behoudt zicht het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en bestrijding van alle zaken waarvoor u ons dient te vrijwaren op zich te nemen en u gaat ermee akkoord om samen te werken in onze verdediging tegen deze claims. U gaat er niet mee akkoord om een zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 99designs. 99designs zal redelijke inspanningen leveren om u van dergelijke claims, gedingen of procedures in kennis te stellen na hiermee bekend te zijn geworden. Dit Artikel 10 is niet van toepassing op klanten gevestigd in de EER.

11. Sites & Advertenties van Derden.

De Site kan links naar websites en diensten van derden te bevatten en advertenties voor derden (gezamenlijk, "Sites & Advertenties van Derden"). Deze Sites & Advertenties van Derden vallen niet onder het beheer van 99designs en 99designs is niet verantwoordelijk voor Sites & Advertenties van Derden. 99designs levert deze Sites & Advertenties van Derden enkel voor uw gemak en toetst deze Sites & Advertenties van Derden niet, keurt deze niet goed en bewaakt, ondersteunt, garandeert deze niet of protesteert niet hiertegen. U gebruikt alle Sites & Advertenties van Derden op eigen risico. Wanneer u naar een Site & Advertentie van Derden linkt, zijn de toepasselijke voorwaarden en gedragslijnen van derden van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derden. U dient wat voor onderzoek u dan ook nodig en geschikt vindt uit te voeren alvorens over te gaan tot een transactie met betrekking tot deze Sites & Advertenties van Derden.

12. Duur en beëindiging.

Onder beding van dit Artikel, blijft deze Overeenkomst volledig van kracht zolang u de Site of Diensten gebruikt. Wij mogen (a) uw rechten op gebruik van de Site en/of Diensten (inclusief uw Account) stopzetten of (b) te allen tijde voor een legitiem doel deze Overeenkomst beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Site of Diensten bij schending van deze Overeenkomst. Na de beëindiging van deze Overeenkomst eindigt uw Account en recht op toegang en gebruik van de Site en de Diensten onmiddellijk. Alle 99designs Kredieten of openstaande vergoedingen aan u, zullen bij beëindiging aan u betaald worden. U begrijpt dat elke beëindiging van uw Account de verwijdering van uw Gebruikerscontent die hiermee verbonden is uit onze huidige databanken inhoudt. Wij behouden ons echter het recht voor om uw Gebruikerscontent te blijven gebruiken voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht (deze zin is niet van toepassing op klanten gevestigd in de EER). 99designs is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor beëindiging van deze Overeenkomst, inclusief voor beëindiging van uw Account of verwijdering van uw Gebruikerscontent. Zelfs nadat deze Overeenkomst beëindigd is, blijven de volgende bepalingen uit deze Overeenkomst volledig van kracht: de Artikelen1.4(b), 4, 5, 7, 8, 9 (exclusief Artikel 9.1), 10, 11, 13, 14 en 15.

13. Disclaimer.

13.1

De Site en Diensten worden geleverd "ZOALS ZE ZIJN" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en wij (en onze leveranciers) wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht, ongestoord genot, correctheid of niet-inbreuk. Wij (en onze leveranciers) garanderen niet dat de Site of Diensten: (a) aan uw eisen beantwoordt; (b) beschikbaar is op een ongestoorde, tijdige, veilige en foutloze basis; of (d) juist, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal en veilig zal zijn. Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat bovenstaande uitsluiting niet van toepassing op u kan zijn.

13.2

Het volgende Artikel is van toepassing op gebruikers in de EER en Zwitserland: 99Designs is aansprakelijk voor onvolkomenheden volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen. Voor bedrijven is de garantietermijn beperkt tot twaalf (12) maanden. Een aanvullende garantie wordt enkel verstrekt indien dit expliciet is overeengekomen.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

14.1

In geen geval zijn wij (en onze leveranciers) aansprakelijk jegens u of derden voor winstderving of indirecte en gevolgschade, smartengeld, incidentele, speciale of aanvullende schadevergoeding voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of uw gebruik van de Site of Diensten, of onmogelijkheid deze te gebruiken, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van deze schade. Toegang tot, en gebruik van, de Site en Diensten zijn voor uw eigen keuze en risico, en u alleen bent verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of dataverlies die hieruit voortvloeit. In afwijking van al het tegenstrijdige hierin zal onze aansprakelijkheid (en die van onze leveranciers) jegens u voor schade voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (om welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van het geding), te allen tijde beperkt zijn tot hetzij vijftig US-dollar ($50) of (b) bedragen die u in de voorgaande 12 maanden aan 99designs betaald hebt (indien van toepassing). Het bestaan van meer dan één claim rekt deze grens niet op. Sommige staten staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of vervolgschade niet toe, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing kan zijn en u kunt ook andere wettelijke rechten hebben die verschillen van staat tot staat.

14.2 Het volgende Artikel is van toepassing op gebruikers in Australië:

Indien de Australische Trade Practices Act 1974 (Cth) (of analoge wetgeving) van toepassing is op deze Overeenkomst en de beperking van aansprakelijkheid toestaat voor schending of garantie die door de wetgever verondersteld wordt, is de aansprakelijkheid van 99designs beperkt, naar goeddunken van 99designs, tot: (a) in het geval van goederen, één of meer van het volgende: (i) de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen; (ii) de reparatie van de goederen; (iii) de betaling van de kosten voor vervanging of voor verwerving van gelijkwaardige goederen; of (iv) de betaling van de reparatiekosten; en (b) in het geval van diensten: (i) de hernieuwde levering van de diensten; of (ii) de betaling van de kosten om deze diensten opnieuw te leveren.

14.3 Het volgende Artikel is van toepassing op gebruikers in de EER en Zwitserland:

99Designs is zonder enige beperking aansprakelijk voor (i) schade die opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt is door 99Designs, haar wettelijk vertegenwoordigers of leidinggevend personeel en andere ondersteuners bij de uitvoering; (ii) letselschade, schade aan de gezondheid en overlijden opzettelijk veroorzaakt of ten gevolge van grove nalatigheid aan de kant van 99Designs, haar wettelijk vertegenwoordigers of ondersteuners bij de uitvoering, en (iii) schade veroorzaakt door de afwezigheid van gegarandeerde eigenschappen en voor schade met betrekking tot productaansprakelijkheid. 99Designs is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen door 99Designs, haar wettelijk vertegenwoordigers of andere ondersteuners bij de uitvoering; essentiële contractuele verplichtingen zijn die basisverplichtingen die het hart vormen van de Overeenkomst en die beslissend waren bij de totstandkoming van de Overeenkomst en haar uitvoering. Indien 99Designs haar essentiële verplichtingen schendt vanwege eenvoudige nalatigheid, dan is de aansprakelijkheid die hieruit voor haar voortvloeit, beperkt tot het bedrag dat door 99Designs te voorzien was ten tijde van de uitvoering van de dienst in kwestie.

15. Algemeen.

15.1 Wijzingen in de Gebruiksvoorwaarden.

Deze Overeenkomst (inclusief prijsbepalingen) kan incidenteel herzien worden, en indien wij essentiële wijzigingen aanbrengen, kunnen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een e-mail aan het laatste e-mailadres dat u ons verstrekt heeft (indien van toepassing) en/of door het plaatsen van een duidelijk bericht over de wijzigingen op onze Site. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht na de eerste van dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailbericht aan u (indien van toepassing) of dertig (30) kalenderdagen volgend op onze plaatsing van het bericht met de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze Site of Diensten. U bent ervoor verantwoordelijk ons uw laatste e-mailadres te verstrekken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om bovengenoemd bericht aan u af te leveren, vormt onze verzending van de e-mail met dit bericht toch een effectieve kennisgeving van de wijzigingen beschreven in het bericht. Voortdurend gebruik van onze Site of Diensten, volgend op het bericht over deze wijzigingen, houdt in dat u deze wijzigingen erkent en ermee akkoord gaat om aan de voorwaarden van deze wijzigingen gebonden te zijn.

15.2 Geschillen.

(a) Toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst wordt enkel en alleen beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de wetten van de Staat Californië, USA, zonder ruimte voor een wet die erin zou resulteren dat de wet van een ander rechtsgebied van toepassing is.

(b) Verenigde Staten.

Indien u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is het volgende op u van toepassing. Lees dit zorgvuldig door. Het beïnvloedt uw rechten.

(i) Behalve bij claims van inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening van octrooien, auteursrechten, merken of handelsgeheimen van een partij, dienen alle geschillen tussen u en 99designs voortvloeiend uit of op enigerlei wijze samenhangend met deze Overeenkomst opgelost te worden door middel van bindende arbitrage zoals in dit artikel beschreven. Deze arbitrageovereenkomst dient breed geïnterpreteerd te worden. Zij omvat, maar is niet beperkt tot, alle claims en geschillen met betrekking tot uw gebruik van de Site en Diensten van 99designs. (ii) U gaat ermee akkoord dat door het aangaan van deze overeenkomst u en 99designs beiden afstand doen van het recht op juryrechtspraak of deelname aan groepsgedingen. U en 99designs gaan ermee akkoord dat een ieder procedures tegen de ander kan beginnen alleen in uw of haar individuele hoedanigheid, en niet als eiser of groepslid in een inhoudelijke groep of vertegenwoordigend proces. Alle arbitrage vindt plaats op individuele basis; groepsarbitrages of groepsgedingen zijn niet toegestaan. (iii) De arbitrage valt onder de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door dit artikel. Voor een claim waarbij het totaalbedrag van de verzochte toekenning $10.000 of minder is, dienen de AAA, u en 99designs zich aan de volgende regels te houden: (a) de arbitrage wordt enkel gevoerd op basis van schriftelijke stukken; en (b) de arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning in door de partijen of getuigen, tenzij wederzijds overeengekomen door partijen. Indien de claim hoger is dan $10.000, wordt het recht op een zitting bepaald door de AAA-regels, en dient de zitting (indien van toepassing) plaats te vinden op één van de volgende door u te kiezen locaties: San Francisco, CA, Denver, CO, of New York, NY. De uitspraak van de arbiter is bindend en mag ingevoerd worden als een vonnis door elke rechter uit een bevoegd rechtsgebied. Voor het geval deze arbitrageovereenkomst onhoudbaar geacht wordt door een rechter, dan dienen de geschillen die anders in arbitrage behandeld zouden worden exclusief te worden behandeld door de staats- of federale rechtbanken gevestigd te San Francisco County, Californië. Claims van inbreuk of wederrechtelijke toe-eigening van octrooien, auteursrechten, merken of handelsgeheimen van de andere partij worden exclusief behandeld in de staats- of federale rechtbanken in San Francisco County, Californië.

(c) EER en Zwitserland.

Indien u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, vallen partijen onherroepelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Londen, Engeland en hun Gerechtshoven.

(d) Australië en elders.

Indien u gevestigd bent in Australië of elders in de wereld, vallen partijen onherroepelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Staat Victoria, Australië en hun Gerechtshoven.

15.3 Gehele Overeenkomst.

Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site en Diensten. Ons verzuim om een recht of bepaling uit deze Overeenkomst uit te oefenen of op te leggen werkt niet als verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De artikelkopjes in deze Overeenkomst zijn enkel voor ons gemak en hebben geen juridische of contractuele kracht. Het woord inclusief betekent inclusief maar niet beperkt tot. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst intact en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zo gewijzigd te zijn dat ze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan bij wet. Uw relatie met 99designs is dat van een onafhankelijke aannemer, en geen van partijen is een agent of partner van de ander. Deze Overeenkomst, en uw rechten en plichten hierin, mogen niet overgedragen, onderaanbesteed, gedelegeerd, of anderszins door u overgedragen te worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 99designs, en elke gepoogde overdracht, onderaanbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het bovenstaande is ongeldig. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn bindend voor begunstigden.

15.4 Auteursrechtelijke/Merkenrechtelijke informatie.

Auteursrechten © 2015, 99designs. Alle rechten voorbehouden. Alle merken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op onze Site getoond worden zijn onze eigendom of de eigendom van derden. U mag deze Merken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van deze derde die de houder kan zijn van de Merken.

15.5 Contactinformatie:

1 800 513 1678

Deze overeenkomst werd opgesteld in het Engels en alleen vanuit praktisch oogpunt vertaald. In het geval van inconsistenties tussen de Engelse versie van deze overeenkomst en een andere taal zoals bijvoorbeeld het Nederlands, is de Engelse versie van deze overeenkomst leidend wat betreft iedere inconsistentie.